Προκήρυξη θέσης στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας


Κέρκυρα, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 Η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει θέση επιστημονικού διευθυντή με ανάθεση έργου, χρονικής διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους (με δυνατότητα ανανέωσης), και προσκαλεί όσους επιθυμούν και πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καταθέτοντας σχετική αίτηση για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου μέχρι την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 στη Γραμματεία της Αναγνωστικής Εταιρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες ως ακολούθως: Δευτέρα - Σάββατο και ώρες 10:00-13:45.

 

 

 

 Το εν λόγω έργο θα έχει χρονική διάρκεια από 1 Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020. Κατά τη λήξη του πρώτου έτους, θα υπάρξει δυνατότητα ανανέωσης της ανάθεσης, ύστερα από αξιολόγηση κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής, για ένα ή και δύο έτη ακόμη.

 

 

 

Α. Ο επιστημονικός διευθυντής θα αναλάβει κυρίως να συντονίσει και να επεκτείνει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο της Εταιρίας υποστηρίζοντας ουσιαστικά τους σκοπούς της Αναγνωστικής, όπως προκύπτουν από το Καταστατικό της και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και της Δ.Ε. της Αναγνωστικής.

 

 

 

 Β. Τα απαραίτητα γενικά προσόντα για την υποβολή υποψηφιότητας είναι τα ακόλουθα:

 

 

 

1. να είναι Έλληνας πολίτης, από 35 έως 50 ετών και μόνιμος κάτοικος Κερκύρας

 

 

 

2. να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Σχολής Φιλολογίας ή Ιστορίας ή Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας- Μουσειολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με επισήμως αναγνωρισμένη ισοτιμία) και να κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή και διδακτορικό, σχετικά με τον Ιόνιο χώρο.

 

 

 

3. να έχει παρουσιάσει ερευνητικό έργο γύρω από τον επτανησιακό πολιτισμό (π.χ., δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα).

 

 

 

4.   να έχει εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης και γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

 

 

 

5. να έχει γνώσεις τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών (κατά προτίμηση αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά ).

 

 

 

6. να έχει τη δυνατότητα κατάρτισης προτάσεων για υποβολή σε χρηματοδοτικά προγράμματα συναφή με τα αντικείμενα της Εταιρίας.

 

 

 

7. να έχει δυνατότητα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (π.χ. ημερίδων, συνεδρίων).

 

 

 

8. να διαθέτει εμπειρία σε δημόσιες σχέσεις και σε  διαχείριση  πνευματικών αγαθών (π.χ. αρχειακού υλικού, βιβλιοθήκης).

 

 

 

 Με την κατάθεση της αιτήσεως οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι πληρούν τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα. Παράλληλα, θα παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες, τα ειδικά προσόντα, ο τρόπος μοριοδότησης και τελικής επιλογής.

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τον πλήρη φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία της Εταιρίας, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη, μέχρι την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019.

 

 

 

     Κέρκυρα, 15 Φεβρουαρίου 2019

 

 

 

Για τη Διοικητική Επιτροπή,

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                    Η Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

     Γιάννης Σ. Πιέρης                                            Μάρθα Αθηναίου-Τάκου

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 Η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει θέση επιστημονικού διευθυντή με ανάθεση έργου, χρονικής διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους (με δυνατότητα ανανέωσης), και προσκαλεί όσους έχουν υποβάλει την αρχική αίτηση ενδιαφέροντος να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου.

 

 

 

Το έργο θα έχει χρονική διάρκεια από 1/4/2019 έως 31/3/2020 και η συνολική ετήσια αμοιβή θα ανέλθει στο ποσόν των 15.000 ευρώ μεικτών απολαβών  (δηλαδή η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και φόρων θα περιλαμβάνεται στο ως άνω ποσόν).

 

 

 

Κατά τη λήξη του πρώτου έτους, θα υπάρξει δυνατότητα ανανέωσης του έργου, ύστερα από αξιολόγηση κατά την κρίση της Δ.Ε., για ένα ή και δύο έτη ακόμη.

 

 

 

Ακολούθως περιγράφονται:

 

 

 

Α. τα καθήκοντα του επιστημονικού διευθυντή, που απορρέουν από τους σκοπούς της Αναγνωστικής Εταιρίας, όπως προκύπτουν από το Καταστατικό της και όπως προσδιορίζονται από τις αποφάσεις της Δ.Ε. και της Γ.Σ.

 

 

 

Β. τα απαιτούμενα προσόντα που οφείλει να έχει ο υποψήφιος για την ανάληψη του εν λόγω έργου, τα οποία θα τεθούν στην κρίση των αρμοδίων επιτροπών της Αναγνωστικής Εταιρίας.

 

 

 

Α. Γενική περιγραφή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων:

 

 

 

Ο επιστημονικός διευθυντής θα αναλάβει κυρίως να συντονίσει και να επεκτείνει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο της Εταιρίας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τους σκοπούς της Αναγνωστικής, φροντίζοντας παράλληλα για την εκτέλεση των εκάστοτε αποφάσεων της Δ.Ε. και της Γ.Σ. της Εταιρίας.

 

 

 

Αρμοδιότητες-Δραστηριότητες:

 

 

  1. Αναδιοργάνωση της βιβλιοθήκης με σταδιακή εφαρμογή του υπάρχοντος Οργανογράμματος και ιεράρχηση προτεραιοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Δ.Ε.

 2. Οργάνωση της γραμματείας, σύνταξη - παρακολούθηση - ταξινόμηση αλληλογραφίας.

 3. Συστηματική υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας για τον Ιόνιο χώρο και σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μέριμνα για την τακτική έκδοση του Δελτίου της Αναγνωστικής, καθώς και την προώθηση των εκδόσεων της Εταιρίας.


 4. Οργάνωση ξεναγήσεων, 1-2 φορές την εβδομάδα σε: α. μαθητές για να γνωρίσουν την Εταιρία και τον επτανησιακό πολιτισμό, β. επισκέπτες (με επιλεγμένες ολιγομελείς ομάδες).

 5. Αναζήτηση και συντονισμός οργάνωσης ημερίδων - συνεδρίων που θα μπορούν να φέρουν έσοδα στην Εταιρία.

 6. Αναζήτηση ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων και εκπόνηση προτάσεων για χρηματοδότηση.

 7. Επιδίωξη τακτικής συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς και άλλα συναφούς αντικειμένου ευρωπαϊκά σωματεία.

 8. Μέριμνα για συνεχή ενημέρωση και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας  της Εταιρίας.

 9. Καλλιέργεια δημοσίων σχέσεων, ιδιαιτέρως προς αναζήτηση χορηγιών και υποτροφιών υπέρ των σκοπών της Εταιρίας.


 

 

 

Β. Περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων:

 

 

 

Απαραιτήτως ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι: 1) Έλληνας πολίτης ηλικίας από 35 έως 50 ετών και μόνιμος κάτοικος Κερκύρας, 2) πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Σχολής Φιλολογίας ή Ιστορίας ή Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας-Μουσειολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με επισήμως αναγνωρισμένη ισοτιμία) και να κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή και διδακτορικό σχετικά με τον Ιόνιο χώρο, 3) να έχει παρουσιάσει ερευνητικό έργο γύρω από τον επτανησιακό πολιτισμό (π.χ., δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα), 4) να έχει γνώσεις εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης και γνώσεις χειρισμού Η/Υ., 5) να έχει γνώσεις τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών, (κατά προτίμηση αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά).

 

 

 

Επιπλέον, τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται εν συνεχεία, θα εκτιμηθούν αναλόγως.

 

 

 

Συγκεκριμένα, τα προσόντα των υποψηφίων, θα μοριοδοτηθούν ως εξής:

 

 

  1. Βαθμός πτυχίου. Έως 50 μόρια.

 2. Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικά με τον Ιόνιο χώρο. Έως 50 μόρια.  

 3. Ερευνητικό έργο γύρω από τον επτανησιακό πολιτισμό, με σχετικές δημοσιεύσεις  (έως 5  μόρια για κάθε δημοσίευση),  με όριο τα 50 μόρια.

 4. Γνώσεις δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών. Έως 50 μόρια.

 5. Γνώσεις και εμπειρία γύρω από τη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς.   Έως 50 μόρια.

 6. Σχετική προϋπηρεσία σε αντίστοιχο χώρο. Έως 50 μόρια.

 7. Εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης και χειρισμού Η/Υ. Έως 40 μόρια.

 8. Γνώσεις οργάνωσης βιβλιοθήκης. Έως 40 μόρια.

 9. Εγνωσμένη ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις έως 40 μόρια.


 

 

 

Το μέγιστο σύνολο μορίων που μπορεί να συμπληρώσει κάποιος υποψήφιος είναι τα 420 μόρια.

 

 

 

Οι φάκελοι με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με το βιογραφικό τους σημείωμα και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, θα κατατίθενται εις διπλούν από τους ιδίους ή από νομίμους εκπροσώπους τους στη Γραμματεία της Αναγνωστικής Εταιρίας (Καποδιστρίου 120, Κέρκυρα 49100) κατά τις ημέρες και ώρες εργασίας (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-13:45), μέχρι την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019.

 

 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στα γραφεία της Αναγνωστικής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anagnostikicorfu@gmail.com, επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά τα σχετικά έγγραφα. Επίσης, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικώς τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας, μέσω οποιασδήποτε εταιρείας ταχυμεταφοράς, και με καταληκτήρια ημερομηνία παραλαβής επίσης την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019.

 

 

 

Αναλυτικότερα, οι φάκελοι πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

 

 

 

1. Αίτηση – υποψηφιότητα (που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), καθώς και κατάλογο των επισυναπτομένων εγγράφων.

 

 

 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

 

 

 

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

 

 

 

4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων, από τα οποία να προκύπτουν τα αναγκαία γενικά και ειδικά προσόντα.

 

 

 

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και (για τους άντρες) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.

 

 

 

6. Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013 (τ. Α΄ 254).

 

 

 

7. Όποιο άλλο σχετικό έγγραφο κρίνει ο υποψήφιος ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του.

 

 

 

Προθεσμία υποβολής φακέλων έως Τετάρτη 06 Μαρτίου 2019.

 

 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις:

 

 

 

Την αρχική αξιολόγηση των φακέλων θα  αναλάβει η ορισθείσα από την Δ.Ε. εξαμελής γνωμοδοτική επιτροπή. Όλα τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής, καθένας χωριστά, θα βαθμολογήσουν τους υποψηφίους σύμφωνα με τα παραπάνω μόρια. Η βαθμολογία φακέλου των ως άνω περιγραφέντων προσόντων εκάστου υποψήφιου, θα είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος των βαθμολογήσεων και των πέντε μελών της επιτροπής αξιολόγησης. (Μέγιστη βαθμολογία 420 μόρια).

 

 

 

Η ως άνω βαθμολόγηση των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου 2019 και θα κατατεθεί στη Γραμματεία της Αναγνωστικής Εταιρίας, από όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορούνται τα αποτελέσματα.

 

 

 

Οι πέντε υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία φακέλου, θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, στην Αναγνωστική Εταιρία, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως από τη Δ.Ε., εντός του Μαρτίου.

 

 

 

Η συνέντευξη θα δοθεί σε διευρυμένη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα επιπλέον μέλος της Δ.Ε. που θα προστεθεί στην αρχική εξαμελή επιτροπή.

 

 

 

(Η Δ.Ε., σε περίπτωση εκτάκτου κωλύματος κάποιου εκ των μελών της επιτροπής ή για λόγους ανωτέρας βίας, διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέντευξης, εντός του Απριλίου του 2019. Αντιστοίχως, η Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ανάθεση έργου για έναν ή δύο μήνες).

 

 

 

Η βαθμολογία κάθε μέλους της επταμελούς επιτροπής για κάθε υποψήφιο στην συνέντευξη θα είναι της κλίμακας 1-40. (Μέγιστη βαθμολογία από τη συνέντευξη, 280 μόρια). 

 

 

 

Το πρόσωπο που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα των μορίων από τη βαθμολογία φακέλου και από την μοριοδότηση της συνέντευξης (μέγιστο δυνατό άθροισμα 700 μόρια), θα αναλάβει την προαναφερθείσα ανάθεση έργου.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Αναγνωστικής Εταιρίας, στο τηλ. 2661039528 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anagnostikicorfu@gmail.com.

 

 

 

Για τη Δ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                             Η Γραμματέας

 

 

 

 

 

 

 

Γιάννης Πιέρης                Μάρθα Αθηναίου-Τάκου 
Email : info@anagnostikicorfu.com | president@anagnostikicorfu.com | secretary@anagnostikicorfu.com | library@anagnostikicorfu.com
enteuktirio@anagnostikicorfu.com
Copyright ©2019 Powerd by INFONETweb.NET