1. Νέα
  2. »
  3. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, ανακοινώνει ότι προσκαλεί όσους/-ες επιθυμούν και πληρούν τις κάτωθι οριζόμενες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση γραμματειακής υποστήριξης και να αποστείλουν σχετική αίτηση στο email: anagnostikicorfu@gmail.com, συνοδευόμενη από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά, για σύμβαση ορισμένου χρόνου (με δυνατότητα ανανέωσης) χρονικής διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους. Χρονικό όριο υποβολής αίτησης: μέχρι τις 15.30 της Τετάρτης 19/10/22.

Η εν λόγω σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από 01/11/2022 έως 31/10/2023. Μετά τη λήξη της, θα υπάρξει δυνατότητα ανανέωσής της, ύστερα από αξιολόγηση, κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής. Η απασχόληση θα είναι για 30 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας και οι μηνιαίες απολαβές θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.
Για την υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερόμενου θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Τα απαραίτητα προσόντα για την κατάθεσή της αίτησης είναι τα ακόλουθα:
1. να είναι Έλληνας/-ίδα πολίτης, μόνιμος κάτοικος Κερκύρας.
2. να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Σχολής Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας – Μουσειολογίας ή Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (Φιλολογίας, Ιστορίας κλπ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επισήμως αναγνωρισμένη ισοτιμία. (Η κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
3. να έχει εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης, αλληλογραφίας, γνώσεις χειρισμού Η/Υ (εμπειρία χρήσης όλων των προγραμμάτων του Office τουλάχιστον, διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γνώσεις διαχείρισης των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.)
4. να έχει άριστη γνώση αγγλικών (θα αποτελέσει προσόν δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα, κατά προτίμηση Γαλλικών, Ιταλικών).
5. να διαθέτει εμπειρία σε διαχείριση πνευματικών αγαθών (π.χ. αρχειακού υλικού, βιβλιοθήκης) και ικανότητες δημοσίων σχέσεων.
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.
Με την κατάθεση της αιτήσεως οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι πληρούν τα ανωτέρω απαραίτητα προσόντα.

Ακολούθως περιγράφονται:

Α. τα καθήκοντα και
Β. τα αποδεικτικά των απαιτούμενων προσόντων όπως αυτά περιγράφτηκαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, τα οποία θα τεθούν στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής.

Α. Γενική περιγραφή καθηκόντων:

1. Να τηρεί την αλληλογραφία, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, να ετοιμάζει σχέδια επιστολών καθ’ υπόδειξη των μελών της Δ. Ε., του Διευθυντή της Εταιρίας ή οποιουδήποτε συνεργαζόμενου σε Ειδικό Πρόγραμμα της Εταιρίας.
2. Να τηρεί το Ταμείο της Γραμματείας Εταιρίας καθ’ υπόδειξη του Ταμία της Δ.Ε.
3. Να υποστηρίζει τις ανάγκες της βιβλιοθήκης της Αναγνωστικής Εταιρίας (αναζήτηση τεκμηρίων, εξυπηρέτηση κοινού).
4. Να υποστηρίζει τις εκδηλώσεις (με φυσική παρουσία και διαδικτυακά), να τροφοδοτεί τις σελίδες της Εταιρίας στα ψηφιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (κατά τις υποδείξεις της Δ.Ε. ή του Διευθυντή της Εταιρίας), με νέο υλικό.

Β. Περιγραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών:

1. Αίτηση – υποψηφιότητα (που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), καθώς και κατάλογο των επισυναπτομένων εγγράφων.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων, από τα οποία να προκύπτουν τα αναγκαία γενικά και ειδικά προσόντα. (πτυχίου Πανεπιστημιακής Σχολής ημεδαπής ή της αλλοδαπής με επισήμως αναγνωρισμένη ισοτιμία ειδικότητας)
5. πτυχίο/α επιπέδου γνώσεων ξένης/ων γλώσσας/ών
6. πιστοποιήσεις γνώσεων χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ και άλλο έγγραφο, αν υπάρχει σχετικό με την απόδειξη εξοικείωσης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.
7. Όποιο άλλο σχετικό έγγραφο κρίνει ο υποψήφιος ότι θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του (σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).

Ο υποψήφιος που τυχόν θα επιλεγεί για τη σύμβαση, θα πρέπει να προσκομίσει και:
1. Πιστοποιητικό Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013 (τ. Α΄ 254).
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και (για τους άντρες) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψηφιότητες θα κριθούν από τα επιφορτισμένα προς τούτο μέλη της Αναγνωστικής Εταιρίας και στη συνέχεια, μέχρι τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου οι επικρατέστεροι των υποψηφίων θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη για την τελική επιλογή.
Κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής, οι ημερομηνίες μπορούν να παραταθούν. Επίσης το αποτέλεσμα της πρόσκλησης μπορεί να αποβεί άκαρπο και σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα ΔΕΝ θα αναρτηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Αναγνωστικής Εταιρίας, στο τηλ. 2661039528 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anagnostikicorfu@gmail.com.

Για τη Δ.Ε.

Ο πρόεδρος                                     Ο Γραμματέας

Θανάσης Μακρής                                     Κώστας Καρδάμης

Κέρκυρα, 06-10-2022

Click to listen highlighted text!